Statutter

STATUTTER
SIST ENDRET PÅ H.M.D.H.S’ GENERALFORSAMLING HØST 2017

A. OM H.M.D.H.S’ FORENING SVFF
§ 1
Hans Majestet Den Høireiste Struts er foreningens åndelige leder og beskytter.
§ 2
SVFF (Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening) er en studentorganisasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
§ 3
SVFF er et politisk og religiøst uavhengig organ.

B. OM FORMÅLET
§ 1
SVFF skal jobbe for å fremme det tverrfaglige sosiale miljøet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
§ 2
SVFF skal ivareta lokalet (heretter U1) i E.S. Hus til bruk ved studentsosiale arrangementer, i tråd med disse lovene.
§ 3
SVFF skal tilrettelegge forholdene for de forskjellige instituttforeningene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
§ 4
SVFF skal arbeide for at studentmiljøet ved SV-fakultetet har høy anseelse utad.
§ 5
SVFF skal ivareta SV-studentenes interesser i inter- og intrafakultære sammenhenger.

C. I OM ORGANISASJONEN
§1
SVFF har følgende faste men fete styrer og utvalg:
1. H.M.D.H.S’ Ordenskanselli
2. Hovedstyret
3. Kjellerstyret (heretter: Q)
4. Arrangement- og Kulturutvalget (heretter: AKU)
5. Økonomiutvalget
6. PR-utvalget
7. andre midlertidige komiteer, grupper og utvalg.
3) til og med 7) er underlagt Hovedstyret.
§2
Alle utvalg under 7) skal godkjennes av Hovedstyret.

H.M.D.H.S’ Ordenskanselli
§ 3
H.M.D.H.S’ Ordenskanselli har til oppgave å være et rådgivende organ for H.M.D.H.S’ forening SVFF når denne måtte ønske dette, samt ivareta kollegiets interesser i den tid denne ikke er samlet.
§ 4
H.M.D.H.S’ Ordenskanselli skal bestå av tre personer som er medlem av H.M.D.H.S’ kollegium og som av dette er valgt på H.M.D.H.S’ kollegiums foreskrevne måte.

Hovedstyret
§ 5
Hovedstyret består av 6 faste medlemmer pluss to varamedlemmer:
• Leder
• Nestleder
• Økonomiansvarlig
• Kjellermester
• Nestleder i Q
• Leder i AKU
• Nestleder i AKU
• Leder i PR-utvalget

§ 6
Alle verv i hovedstyret velges direkte av Generalforsamling.
§ 7
Alle verv i SVFF er ulønnet, dog kan eksterne brukere av U1 leie inn godkjent personale av SVFF.
§ 8
Hovedstyret i SVFF er beslutningsdyktige når 2/3 av hovedstyrets medlemmer er tilstede.
§ 9
Saker vedtas ved simpelt flertall. Nestleder i Q og AKU er varamedlemmer og har derfor ikke stemmerett i Hovedstyret såfremt de ikke stiller på vegne av sine ledere.
§ 10
Leder har dobbeltstemme ved tvister.
§ 11
Hovedstyret innstiller overfor Generalforsamling det nye budsjettet og regnskapet for hele organisasjonens virksomhet. Hovedstyret plikter å rapportere til Generalforsamlingen organisasjonenes semesterberetninger og -planer.
§ 12
Hovedstyret skal godkjenne undergruppenes regnskap og budsjett før de behandles av Generalforsamlingen.
§ 13
Nestleder i Hovedstyret overtar leders ansvar og oppgaver i dennes fravær.

Kjellerstyret (Q)
§ 14
Kjellerstyret skal bestå av åtte til femten personer, og har følgende faste men fete verv:
• Kjellermester (som er leder av Kjellerstyret)
• Nestleder
• Kasserer
• Utleieansvarlig
• Barkeeper (-e)
• Kaféansvarlig (-e)

§ 15
Alle personer som sitter i Kjellerstyret står ansvarlig for den daglige driften av kjelleren.
§ 16
Styremedlemmene i Kjellerstyret innstilles av Kjellermester og godkjennes av Hovedstyret.
§ 17
Nestleder i Kjellerstyret overtar kjellermesters ansvar og oppgaver i dennes fravær.

Arrangement- og Kulturutvalget (AKU)
§ 18
Arrangement- og Kulturutvalget skal bestå av seks til ti personer og har følgende faste men fete verv:
• Leder
• Nestleder (internarrangementansvarlig)

§ 19
Arrangement- og Kulturutvalget innstilles av AKU leder og godkjennes av Hovedstyret.
§ 20
AKU er ansvarlig for alle arrangementer utenom vanlig kjellerdrift.
§ 21
Nestleder i AKU overtar leder av AKUs ansvar og oppgaver i dennes fravær.

Økonomiutvalget
§ 22
Økonomistyret skal bestå av 2-6 personer, og ha følgende faste men fete verv:
• Økonomiansvarlig, leder i ØKU.
• Kasserer i Kjellerstyret

§ 23
ØKUs styre innstilles av ØKU leder og godkjennes av Hovedstyret.
§ 24
ØKU er ansvarlig for SVFFs økonomiske styring.

PR-utvalget
§ 25
PR-utvalget skal bestå av to til seks personer, og har følgende faste men fete verv:
• Leder
• Grafiskansvarlig

§ 26
PR-utvalgets styremedlemmer innstilles av utvalgets leder og godkjennes av Hovedstyret.
§ 27
PR-utvalget har som ansvarsområde å utarbeide en helhetlig informasjonsprofil, presentere SVFF og SVFFs arbeid utad til studenter ved UIO og å formidle informasjon via nettsidene til foreningen.

Funksjonsrepresentant
§ 28
Funksjonærrepresentant velges av generalforsamlingen for ett semester.
§ 29
Funksjonærrepresentant skal fungere som et mellomledd mellom funksjonærer og styret i problemstillinger der funksjonæren av vilkårlig grunn ikke ønsker å kontakte styret på egenhånd.
§ 30
Funksjonærrepresentant har talerett i enkeltsaker i Hovedstyret når funksjonærrepresentant har meldt inn sak på forhånd.

Annet
§ 31
Leder av Hovedstyret og kjellermester er ansvarlige for å gå opp til og bestå etablererprøve og kunnskapsprøve i alkoholloven, samt gjøre de nødvendige oregistreringer som følger av styreskifte.
§ 32
Alle styrer, komiteer, grupper og utvalg i SVFF, skal sammentre i et Fellesstyremøte minimum to ganger i semesteret.
§ 33
Alle ledere av understyrer/-grupper har møterett og talerett for Hovedstyret.
§ 34
Alle styrer bør ha et sett interne retningslinjer som er godkjent av Hovedstyret, og ikke strider mot disse Lover.
§ 35
Hovedstyrets leder, eller nestleder i leders fravær, eller den Hovedstyrets leder bemyndiger, har signaturrett for SVFF når det inngås avtaler med eksterne parter som binder SVFF på noen som helst måte. Ved pålegg fra næringsetaten har bevillingshaver signaturrett, og i bankanliggender har også Økonomiansvarlig signaturrett.
§ 36
Hvis HS vil gjennomføre strukturelle endringer i organisasjonen som enten medfører betydelige endringer eller flytting av grupper, eller som kan resultere i nedleggelse av en gruppe, må forslaget fremmes på et HS-møte hvor saken skal debatteres. Involverte parter skal innkalles til møte nr. 2 hvor de får legge frem sin sak og sine argumenter. På møte nr. 3 stemmes det over saken i HS. De involverte og resten av styrte skal underrettes.
§ 37
Leder har møterett og talerett på alle møter i SVFFs styrer og utvalg.
§ 38
Godkjente barkeepere vil si de som har bestått intern skjenkeprøve og brannkurs.
§ 39
Alle styrer, komiteer, grupper og utvalg i SVFF, plikter å føre og offentliggjøre saksliste og referat senest 2 uker etter hvert møte.

C. II MEDLEMSKAP
§ 1
SVFF praktiserer følgende former for medlemskap:
• livsvarige medlemmer
• aktive medlemmer
• betaling av medlemskontingent for personer med gyldig semesterkort, man er medlem i SVFF for et semester av gangen.

§ 2
Aktive medlemmer er medlemmer med faste, men fete verv i SVFF, eller sitter i utvalg i SVFF.
§ 3
Som medlem av SVFF har man adgang til de forskjellige arrangementer som arrangeres i regi av SVFF.
§ 4
Prisen på medlemskap settes av Hovedstyret.
C. III ØKONOMI
§ 1
All fortjeneste som SVFF oppnår skal disponeres i tråd med foreningens formål.
§ 2
SVFFs økonomi bør for øvrig til enhver tid være god.

C. IV OM H.M.D.H.S’ KOLLEGIUM
§ 1
Som medlem av H.M.D.H.S’ Kollegium har man følgende privilegier:
• Adgang til å titulere seg som SVIPPER.
• Livsvarig medlemskap i SVFF.
• Internpris på varer som blir omsatt på arrangementer i regi av SVFF.
• Adgang til å delta på SVIPPER-middag samt SVFF’s Galla.

§ 2
Adgang til å bli medlemmer av H.M.D.H.S’s Kollegium samt titulere seg som SVIPPER har:
• Avtroppede medlemmer av Hovedstyret.
• Alle som har et verv i SVFF i minst to semestre.

C. V OM H.M.D.H.S’ FUNKSJONÆRLAUG
§ 1
Som medlem av H.M.D.H.S’ Funksjonærlaug har man følgende privilegier:
• Adgang til å titulere seg som æresfunksjonær.
• Livsvarig medlemskap i SVFF.
• Internpris på varer som blir omsatt på arrangementer i regi av SVFF.
• Adgang til å delta på SVFF’s Galla.

§ 2
Adgang til å bli medlemmer av H.M.D.H.S’s Funksjonærlaug, samt titulere seg som æresfunksjonær, er de som har:
• Blitt valgt som æresfunksjonær av SVFFs generalforsamling
• Avtroppende funksjonærrepresentant, som har hatt denne stillingen i minimum to semestre.

§3
For å velges som æresfunksjonær, må vedkommende på forhånd ha blitt nominert av det sittende hovedstyret, og godkjent av det sittende kanselliet.
§4
Hovedstyret kan kun nominere funkjonærer (nåværende eller forhenværende) som har vært aktive i foreningen i minimum fem semestre.

D. OM GENERALFORSAMLINGEN
§ 1
Generalforsamlingen er SVFFs høyeste organ.
§ 2
Generalforsamling skal avholdes innen det sittende styrets funksjonstid løper ut.
§ 3
Alle medlemmer i SVFF i inneværende periode, har stemmerett, forslagsrett, talerett og møterett på Generalforsamlingen. I tillegg har personer invitert av Hovedstyret møte og talerett.
§ 4
Innkalling til Generalforsamling skal skje minst 14 dager før avvikling.
§ 5
Offentliggjøring av saksliste skal skje ved oppslag senest en uke før Generalforsamlingen.
§ 6
Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, herunder lovendringer, må ha kommet Hovedstyret i hende senest en uke før Generalforsamlingen avholdes. Kandidater til Hovedstyret må melde seg til valgkomiteen senest en uke før Generalforsamlingen avholdes.
§ 7
Benkeforslag kan komme under debatt og avstemning, når minst to tredjedeler av de stemmeberettigede forlanger det. Innkomne benkeforslag skal leveres skriftlig til ordstyrer, som leser opp forslaget. Det skal være mulig for forslagsstiller å kort kommentere hvorfor forslaget tas opp. Lovendringer kan ikke reises som benkeforslag.
§ 8
Godkjennelse av nye lover og lovendringer krever tilslutning fra tre-fjerdedels flertall av stemmeberettigede på Generalforsamlingen. Det samme gjelder ved mistillitsforslag mot et hovedstyremedlem. Øvrige saker avgjøres ved et simpelt flertall.
§ 9
Saksliste for Generalforsamlingen skal ha følgende faste punkter:
• godkjenning av innkalling (GAI)
• godkjenning av dagsorden (GAD)
• godkjenning av referat fra forrige gen. fors. (GAR)
• valg av dirigent og referent
• gjennomgang og godkjenning av semesterberetning
• gjennomgang og godkjenning av semesterregnskap
• valg av nytt Hovedstyre
• valg av funksjonærrepresentant
• orientering om program for kommende semester
• gjennomgang og godkjenning av budsjett for kommende semester

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles hvis enten to (2) personer med verv i Hovedstyret krever det, halvparten av de aktive i foreningen krever det, en tredjedel av de registrerte medlemmene i SVFF, eller 500 studenter registrert ved Det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved universitetet i Oslo forrige eller inneværende semester.
§ 11
Generalforsamlingen kan, med tre-fjerdedels flertall, etter forslag fra valgkomiteen, vedta at
enkeltpersoner som har gjort en særdeles stor innsats for SVFF blir utnevnt til æresmedlem av H.M.D.H.S’s Kollegium
Æresmedemmer har følgende goder: Æresmedlem av H.M.D.H.S’s Kollegium Livsvarig medlem av SVFF
§ 12
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når det er minimum 20 personer til stede, samt en ordstyrer.

D. II OM VALG
§ 1
Valg av nye hovedstyremedlemmer skal skje etter valgkomiteens innstilling av kandidatene etter kampvotering på Generalforsamling.
§ 2
Alle valg og avstemninger på SVFFs generalforsamling foretas ved skriftlige voteringer, dersom ingen fremsetter krav om noe annet. For å kunne stemme ved generalforsamlingen uten å være tilstede må man fylle ut et fullmaktsskjema utformet av styret i SVFF. Hver person til stede under generalforsamlingen kan medbringe én fullmakt. Skjemaet skal fylles ut for hånd og med underskrift. Fullmakter godkjennes av valgkomiteen.
§ 3
SVFFs valgperiode strekker seg fra 01.01 til 30.06 for vårsemesteret og 01.07 til 31.12 for høstsemesteret.
§ 4
Det velges nytt Hovedstyre på hver ordinær generalforsamling. Halvparten av medlemmene fra det sittende Hovedstyret bør fortsette. Leder velges for en valgperiode av gangen og kan maksimalt sitte i tre perioder. Lederstillingen lyses ut før hver generalforsamling. Dersom ingen andre kandidater enn sittende leder melder seg, må leder likevel velges av generalforsamlingen. Hvis det stiller flere kandidater til lederposisjonen, må sittende leder følge hele vanlig valgprosedyre hvis han eller hun ønsker å fortsette. Hvert enkelt hovedstyremedlem kan maksimalt sitte i tre perioder, unntatt hvis man velges som leder etter allerede å ha tjent SVFF med verv i hovedstyret. Hovedstyret kan kompletteres i ekstraordinære generalforsamlinger. Hvis ingen kandidat oppnår minst halvparten av stemmene, skal en ny avstemning avholdes mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde.
§ 5
De som av generalforsamlingen blir valgt inn forplikter seg til å sitte i Hovedstyret i en valgperiode, men det er ønskelig at de sitter i to. De blir sittende med mindre det blir stilt mistillit mot disse på neste generalforsamling, eller at de av særskilte grunner ikke har mulighet til å fullføre sin styreperiode.
§ 6
Leder av underutvalg skal i regelen velges av generalforsamlingen, men utvalgene konstituerer seg selv i tråd med SVFFs lover.

E. OM H.M.D.H.S’ VALGKOMITÉ
§ 1
Valgkomiteen har som oppgave å intervjue og innstille kandidater til verv i SVFF. Komiteen består av to medlemmer av kanselliet, to avtroppende styremedlemmer samt funksjonærrepresentant. Denne skal være en funker som ikke tidligere har innehatt styreverv i SVFF. De tre sistnevnte skal jobbe hele semesteret med å se etter mulige kandidater.
§ 2
Funksjonærrepresentanten, som av generalforsamlingen blir valgt inn, forplikter seg til å sitte i valgkomiteen i en valgperiode, men det er ønskelig at denne sitter i to. Denne personen kan i sin valgperiode selv ikke stille til valg.
§ 3
Valgkomiteen konstituerer seg selv, og bør utpeke en ansvarshavende, viss oppgave er å samle valgkomitéen i høvelig tid innen generalforsamlingen, samt organisere dennes arbeid.

F. OPPLØSNING
§ 1
Et forslag om oppløsning av H.M.D.H.S’ forening SVFF trenger tre fjerdedels flertall på to ordinære generalforsamlinger avholdt i tråd med SVFFs Lover.
§ 2
Ved oppløsning av H.M.D.H.S’ Forening SVFF overtas alle aktiva av H.M.D.H.S’ Ordenskanselli. Denne plikter å disponere aktiva i tråd med Lovenes § B, samt bygge et stort mausoleum over Hans Majestet Den Høireste Struts, hvis dette ikke skulle føre frem skal midlene overføres til Kulturstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Aker